Къэзы1уатэр : Щхьэныкъуэ Анзор

Къытегъэзэжын: Абу Ислам Аш-Шэркэси

Щ1эныгъэк1э гуэша:

К1эщ1ыу

Мыр епщ1анэ дэрсщ "Рияду Ас-Салихьин" тхылъымк1э, зытеухуар: шэчыныгъэм пещэр, бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысыны, шэчыныгъэу хэлъар и псэр щыхэк1ым, Зейд бин Аль-Хьарисэ теухуауэ, ит1анэ бын къэпщтэным ехьэл1а 1уэхугъуэхэр, 1усамэ бин Зейд теухуауэ, къияфэм къик1ыр.
Ик1эм упщ1эхэм я жэуапхэр иритыжащ.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э