Рияду Ас-Салихьин и шэрхь - 15

К1эщ1у

Хъэбаб бин Аль-1эрэт и гъащ1эр
«Алыхьым и ц1эк1э со1уэ, Алыхьым мы 1уэхур зэрынигъэсынур…» хьэдисым къик1ыр
Сытым щыгъуи ф1ым ущыгугъыныр
Утхьэусыхэ зэрыхъунур щхьэусыгъуэ хэхахэр щы1эмэ

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: