Къэзы1уатэр : Щхьэныкъуэ Анзор

Къытегъэзэжын: Абу Ислам Аш-Шэркэси

Щ1эныгъэк1э гуэша:

К1эщ1ыу

Хъэбаб бин Аль-1эрэт и гъащ1эр
«Алыхьым и ц1эк1э со1уэ, Алыхьым мы 1уэхур зэрынигъэсынур…» хьэдисым къик1ыр
Сытым щыгъуи ф1ым ущыгугъыныр
Утхьэусыхэ зэрыхъунур щхьэусыгъуэ хэхахэр щы1эмэ

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э