Рияду Ас-Салихьин и шэрхь - 16

К1эщ1у

Хьэдисымрэ сэхьабэхэм я псалъэхэмрэ зэрызэтек1ыр
Унафэщ1ым узэрыхущытын хуейр гъэунэхун
Губжьым и хущхъуэр Къур1энщ
Бийм ущыхуэзэк1э жып1эн хуей духьэр

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм