Къэзы1уатэр : Щхьэныкъуэ Анзор

Къытегъэзэжын: Абу Ислам Аш-Шэркэси

Щ1эныгъэк1э гуэша:

К1эщ1ыу

Хьэдисымрэ сэхьабэхэм я псалъэхэмрэ зэрызэтек1ыр
Унафэщ1ым узэрыхущытын хуейр гъэунэхун
Губжьым и хущхъуэр Къур1энщ
Бийм ущыхуэзэк1э жып1эн хуей духьэр

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э