Щ1эныгъэк1э гуэша

Арбэгьун ан-Нэуэуие

Мыхьэнэшхуэ зыхэлъу 42 хьэдис зэрыт тхылъ. Мы напэм абы епха тхылъхэмрэ нэгъуэщ1 бзэхэмк1э зэрызэдзэк1ахэмрэ итщ

Зэхэтхэм и бжыгъэр: 9

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э