Щ1эныгъэк1э гуэша

Мухьэммэд, гьэлейхи сэлям, зэрыбегъымбарым и щыхьэтхэр

Мы напэм зэхуэхьэсащ Мухьэммэд, гьэлейхи сэлям, зэрыбегъымбарым и и щыхьэтхэр бзэ зэмыл1эужьыгъуэхэмк1э. Абым хэхьащ: Бегъымбарым, гьэлейхи сэлям, къи1уэта щэхухэр - Алыхьым телыджагъэу бегъымбарым, гьэлейхи сэлям, къыритар - Хъыбар егъэщ1эн - Ипэк1э щы1а бегъымбархэ Мухьэммэд и гугъу зэращ1ар

Зэхэтхэм и бжыгъэр: 1

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э