• Адыгэбзэ

    YOUTUBE

    Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

    "Нэщ1 мазэм пщ1эну мустэхьэбхэр. Мустэхьэб пщ1эхэм уи фарзхэр яхъумэ... Нэщ1 мазэм пщ1эну мустэхьэбхэм щыщ: жьыуэ ухэщхьэжыну, рут1эбк1э ухэщхьэжыну, сэрашхыр бгъэгувэну, Алыхьым куэдрд зикр хуэпщ1ыну, Къур1эн куэдрэ уеджэну, зэ нэхъ мыхъуми Къур1эныр зэрыщыту щ1эбджык1ыну, нэщ1 зы1ыгъ хэбгъэщхьэжыну, сэдэкъэ куэду птыну, тэрауихь нэмэзыр пщ1ыну, игьтикаф..."