ഗൂഡമന്ത്രവും വിധികളും

വിേശഷണം

പിശാചിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍പ്പെട്ട ഗൂഡമന്ത്രത്തിന്‍റെ ഇസ്ലാമികവിധികള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം