KUTAALEE AQIIDAA

kitaaba qopheessuu. :

hiikkaa:

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

The Publisher: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

KUTAALEE AQIIDAA : Kitaaba kana kaeessatti aqiidaa ahlusunnati waljamaa'ah ttu dhihaate. Gareelee jallattee fii jallinna isiitis nidubbata, deebisas irratti nikenna.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: