මෙලොව ජීවිතයේ ඔබේ අරමුණ කුමක් ද (කොටස 2)

මෙලොව ජීවිතයේ ඔබේ අරමුණ කුමක් ද (කොටස 2)

කතිකාචාර්ය :

විචාරය කිරීම:

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්