వర్షం కురవటం కోసం చేసే నమాజు (ప్రార్థన) - ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్ ల ఆధారంగా

వివరణ

వర్షం కురవడం కోసం చేయవలసిన నమాజు యొక్క ఆదేశాలు మరియు అంతిమ ప్రవక్త బోధించిన విధానం

Download
ఫీడ్ బ్యాక్