క్రిస్ట్ మస్ పండుగ సందర్భంగా డబ్బులు జమ చేసి పేదవారికి బహుమతులు ఇవ్వడం

వివరణ

మా పాఠశాలలో క్రిస్ట్ మస్ పండుగ తయారీలు జరుగుతున్నాయి. నా పాఠశాల క్రైస్తవ సంప్రదాయాలను అనుసరిస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కో తరగతి ఒక బీద కుటుంబాన్ని దత్తత తీసుకుని క్రిస్ట్ మస్ పండుగ సందర్భంగా వారి కోసం మంచి మంచి బహుమతులు మరియు ఆహారపదార్థాలు కొని, ధనసహాయం కూడా చేస్తుంది. నేను ఆ కార్యక్రమంలో పాలుపంచుకోవడానికి తిరస్కరిస్తూ, వారు జమచేస్తున్న చందాలలో ఏ మాత్రం ధనసహాయం చేయలేదు మరియు ఎలాంటి ఆహారపదార్థాలు బహుకరించలేదు. ఎందుకంటే, అలాంటి దానధర్మాలు క్రిస్ట్ మస్ పేరు మీదుగా జరుగుతాయి, దత్తత చేసుకోబడిన కుటుంబాలకు ఈ దానధర్మాలు అందగానే, వారు క్రైస్తవులను దేవుడు దీవించు గాక అని ప్రార్థిస్తారు. అలాంటి కార్యక్రమాలలో పాల్గొనకుండా తిరస్కరించడం సబబేనా ?

Download
ఫీడ్ బ్యాక్