ప్రవక్తను అనుసరించేవారికి లభించేది స్వర్గం

వివరణ

ఈ ముఖ్యమైన ప్రసంగంలో స్వర్గం గురించి మరియు అందులోని ఎలా ప్రవేశించగలం అనే అంశం గురించి వివరించబడింది. ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతులలో వివరించబడినట్లుగా స్వర్గం ఎలా ఉంటుందో తెలుపడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్