ఖుర్ఆన్ సంకలనం

ఉపన్యాసకుడు : అబూ అమార్ యాసర్ అల్ ఖాదీ

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

వివరణ

ఖుర్ఆన్ సంకలనం గురించి ఒక సంక్షిప్త చరిత్ర

ఫీడ్ బ్యాక్