ఇస్లామ్ ధర్మం మరియు ఉగ్రవాదం

వివరణ

ఇస్లాం ధర్మమనేది ప్రవక్తలందరి ధర్మం, అసలు ఇస్లాం ధర్మం ఉగ్రవాదాన్ని పురిగొల్పుతున్నదా, జిహాద్ అంటే ఏమిటి, ఇస్లాం గురించి చెడుగా చేయబడుతున్న ప్రచారాన్ని త్రిప్పికొట్టడానికి బ్రిటీష్ ముస్లింలు ఏమి చేయాలి, ఇస్లాం మరియు ఉగ్రవాదానికి మధ్య అసలేమైనా పోలిక ఉందా అనే అంశాలను ఈ వీడియోలో అబూ ఇమ్రాన్ అల్ షక్కాసీ చర్చించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్