ఐదు నిమిషాల కంటే తక్కువ సమయంలో - ఇస్లాం ధర్మంలో జీసస్ - 05

వివరణ

ఇది ఒక చాలా ఆసక్తికరమైన అంశం. దీనిలో జీసస్ (ఈసా అలైహిస్సలాం) యొక్క అసలు సందేశం మరియు ధర్మం గురించి బైబిల్ మరియు ఖుర్ఆన్ ల వెలుగులో చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్