నమాజులోని భంగిమలు మరియు వాటి నియమాలు

వివరణ

ఈ భాగంలో నమాజులోని భంగిమలు మరియు వాటి నియమాలు, వాటిలోని దీవెనలు మరియు వాటికి లభించే ప్రతిఫలాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్