11 అల్లాహ్ పేరుపై కాకుండా ఇతరుల పేరుపై బలిదానాలు సమర్పించే చోట అల్లాహ్ పేరుపై ఖుర్బానీ చేయుట - కితాబుత్తౌహీద్ వివరణ

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

11 అల్లాహ్ పేరుపై కాకుండా ఇతరుల పేరుపై బలిదానాలు సమర్పించే చోట అల్లాహ్ పేరుపై ఖుర్బానీ చేయుట - కితాబుత్తౌహీద్ వివరణ : ఈ వీడియోలలో షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహాబ్ రచించిన కితాబుత్తౌహీద్ ఆధారంగా షేఖ్ ఇబ్రాహీమ్ జైదాన్ తౌహహీద్ గురించిన అనేక విషయాలు వివరించారు. ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతమైన తౌహీద్ మరియు తౌహీద్ ను విశ్వసించుట కోసమే అల్లాహ్ మానవులను మరియు జిన్నాతులను సృష్టించాడనే వాస్తవాన్ని ఆయన తగిన సాక్ష్యాధారాలతో చక్కగా వివరించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్