Kategori ilmiyah

Aqidah

Arsip yang komplit menerangkan dasar-dasar aqidah dan pondasi-pondasinya serta symbol-simbolnya, hal itu terbagi ke berbagai sub bagian; - Berbagai madzhab dan agama - Iman kepada Allah - Muhammad Rasulullah - Iman kepada Malaikat - Sihir dan Perdukunan - Iman kepada Rasul dan risalah - Iman kepada hari akhir - Iman kepada qadha dan qadar - Rukun-rukun iman dan dasar aqidah - Wala' dan Bara' (Loyal dan Antipati)

Jumlah Item: 667

 • Indonesia

  PDF

  Syarah kitab (Addurus almuhimmah li'aamatil ummah) Pelajaran penting untuk seluruh umat manusia. Sebuah buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikarang oleh Dr. Haitsam Sarhan. Buku ini merupakan penjabaran terhadap kitab (Addurus almuhimmah li'aamatil ummah) yang merupakan buah karya dari Imam Ibnu Baaz -rahimahullah-. Beliau rangkum didalamnya masalah-masalah penting dari berbagai bidang ilmu syar'i, baik fikih, aqidah, ataupun akhlak yang patut untuk diketahui oleh setiap muslim. Penulis mensyarahnya dalam bingkai yang cukup menarik, disertai dengan diagram dan pembagian yang rinci, dengan menyebutkan intisari dari setiap permasalahan, serta tujuan dan maknanya secara global. Beliau juga menyertakan evaluasi dan latihan soal diakhir setiap pembahasan. Semua itu dikemas dengan cukup padat, tidak terlalu ringkas yang dapat mengurangi maknanya, dan tidak juga terlalu panjang yang dapat membosankan pembacanya.

 • Indonesia

  PDF

  TANYA JAWAB AKIDAH SYI'AH IṠNĀ 'ASYARIYYAH

 • Indonesia

  DOCX

  Pengarang, Penulis : Shalah bin Muhammad al Budair

  Ini adalah tulisan ringkas tentang apa yang wajib dipelajari dan diyakini oleh manusia, berupa permasalahan tauhid dan usuluddin (pokok agama) serta beberapa perkara yang berkaitan dengannya, yang diambil dari kitab-kitab akidah karya imam yang empat: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal serta para pengikut mereka raḥimahumullāh Ta'ālā yang telah bersepakat di atas akidah Ahlussunnah waljama'ah dan tidak berselisih di dalamnya.

 • Indonesia

  PDF

  Pengarang, Penulis : Sekelompok Ulama

  landasan iman di bawah cahaya al Quran dan Sunnah

 • Indonesia

  PDF

  Pengarang, Penulis : Muhammad bin Shalih Al Utsaimin Terjemah : Muhammad Yusuf Harun

  Risalah ringkas tentang aqidah Ahlussunnah Wal-jama’ah, yaitu: iman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat dan qadar yang baik maupun yang buruk tulisan ini bermanfaat bagi kita semua amiin…

 • Indonesia

  PDF

  Buku ini membahas tentang masalah tawassul dalam Islam baik yang diperbolehkan maupun yang dilaran.

 • Indonesia

  PDF

  Pengarang, Penulis : Mohammad Abdurrahman Al Khamis Terjemah : Abdullah Haidar

  Buku ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan para ulama pengikut mazhab syafi’I tentang syirik dan kesungguhan mereka dalam menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan syirik seperti definisi, sarana, bentuk, dan penyebab-penyebabnya.

 • Indonesia

  PDF

  Buku yang menjelaskan tentang hal-hal penting yang patut diketahui oleh setiap muslim terutama hal-hal yang berkaitan dengan aqidah dan ibadah seperti masalah rukun islam dan Iman serta masalah thaharah dan shalat.

 • Indonesia

  PDF

  Buku ini berbicara tentang pentingnya tauhid karena ia merupakan ilmu yang paling agung. Kemudian menjelaskan tentang hakekat Islam dan penjelasan tentang rukun-rukun iman beserta pembagiannya, dan diakhiri oleh tujuan dari aqidah islam.

 • Indonesia

  DOCX

  Kitab Tauhid: Merupakan kitab yang sangat penting untuk dibaca dan ditelaah oleh setiap muslim agar mereka mengetahui aqidah yang benar, aqidah ahlussunnah wal jamaah berdasarkan al quran dan sunnah serta serta menjauhi syirik yang merupakan dosa yang paling besar

 • Indonesia

  PDF

  Buku ini membicarakan tentang pokok-pokok dan cabang-cabang agama Islam dalam al-Qur’an dan sunnah yang sesungguhnya telah dijelaskan oleh Rasulullah, kemudian menjelaskan bahwa setiap bid’ah dalam agama merupakan kesesatan yang akan mengantarkan pelakunya kejurang api neraka.

 • Usbek

  PDF

  Pengarang, Penulis : Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz

  Aqidah Yang Benar dan Lawannya, Serta Pembatal-Pembatal Islam: Pidato yang disampaikan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -rahimahullah- menjelaskan dasar-dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah, apabila sudah diketahui dengan dalil-dalil syara’ dari al-Qur`an dan as-Sunnah, sesungguhnya semua amal perbuatan dan ucapan, hanya bisa sah dan diterima apabila bersumber dari akidah yang benar. Maka jika akidah tidak benar, niscaya batalah sesuatu tercabang darinya dari perbuatan dan ucapan.

 • Indonesia

  PDF

  Pengarang, Penulis : Ahmad Hanafi, MA

  Buku ini berisi pandangan Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, menjelaskan kedudukan mereka, dan hukum mencela mereka berdasarkan dalil-dalil dari Alquran dan Sunnah yang sahih

 • Indonesia

  PDF

  Pengarang, Penulis : Turki bin Ibrahim al-Khunaizan

  Penulis buku ini menghimpun beberapa tema penting yang mesti diketahui oleh setiap muslim dalam urusan agamanya. Tema-tema tersebut ditulis dengan bahasa yang mudah dan menarik agar dapat dipahami oleh masyarakat secara umum. Penulis kemudian membagi tema-tema tersebut ke dalam pertemuan-pertemuan atau majlis-majlis singkat agar mudah dipelajari dan diajarkan. Buku diharapkan menghadirkan manfaat bagi segenap kalangan kaum muslimin: Keluarga muslim dapat menjadikan buku ini dibahas dalam pertemuan rutin, seperti buku-buku bermanfaat lainnya. Seorang imam masjid dapat menyampaikan isi buku ini kepada jamaah masjid setelah shalat. Seorang dai juga dapat menyampaikannya dalam kultum maupun kajian kepada masyarakat. Seorang guru di ruang kelasnya dapat memilih dari tema-tema penting dari buku ini untuk dijelaskan kepada siswa untuk menguatkan pemahaman agama mereka. Begitu juga situs, radio maupun akun-akun media sosial dapat menjadikannya serial bermanfaat, baik visual maupun audio. Setiap muslim dan muslimah juga dapat membacanya, baik secara pribadi maupun bersama teman-teman dan kerabat. Dan bentuk-bentuk lainnya dari cara mengambil manfaat dari buku ini.

 • Indonesia

  PDF

  Pengarang, Penulis : Muhammad At-Tamimi

  POKOK-POKOK KEIMANAN

 • Indonesia

  PDF

  Pengarang, Penulis : Muhammad At-Tamimi

  ENAM LANDASAN AGAMA

 • Indonesia

  DOCX

  Pengarang, Penulis : Muhammad At-Tamimi

  Matan Al-Qawā'id Al-Arba' (Empat Kaidah Penting dalam Akidah)

 • Indonesia

  PDF

  3 pertanyaan di alam kubur, 4 kaedah besar, dan Pembatal - Pembatal Keislaman: Sebuah kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikarang oleh Dr Haitsam Sarhan. Buku ini mencakup tiga tema besar: 1) 3 pertanyaan di alam kubur: sebuah karya tulis yang sangat berharga. berbicara tentang dasar-dasar islam yang wajib diketahui oleh setiap manusia, dimana setiap dari kita akan dipertanyakan tentang hal tersebut di alam kubur, serta macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah ta'laa, kemudian penjelasan tentang tingkatan-tingkatan agama islam. 2) 4 kaedah besar: sebuah risalah ringkas yang menjelaskan tentang kaedah-kaedah tauhid yang perlu untuk diketahui, dan beberapa syubhat yang menjadi sandaran orang-orang musyrikin, beserta bantahannya. 3) Pembatal-Pembatal keislaman: Sebuah buku ringkas yang membahas tentang beberpa permasalahan besar yang cukup berbahaya bagi agama seorang muslim, kendati demikian masih banyak sekali manusia yang terglincir didalamnya, dan tak akan bisa menghindarinya, sampai ia mewaspadainya, dan mengkhawatirkan dirinya akan terjatuh didalamnya. Penulis menyajikan materi ini dalam bingkai yang cukup menarik, disertai dengan diagram dan pembagian yang rinci, dengan menyebutkan intisari dari setiap permasalahan, serta tujuan dan maknanya secara global. Beliau juga menyertakan evaluasi dan latihan soal pada setiap akhir pembahasan. Semua itu dikemas dengan cukup padat, tidak terlalu ringkas yang dapat mengurangi maknanya, dan tidak juga terlalu panjang yang dapat membosankan pembacanya.

 • Indonesia

  PDF

  MENJAGA TAUHID

 • Indonesia

  PDF

  Makalah ini merupakan penjelasan beberapa karakteristik Ahlus Sunnah wal Jama'ah serta standar yang bisa membantu seorang Muslim untuk mengetahui mereka, mengikuti jejak mereka, berpegang dengan mahaj mereka, sehingga masuk ke dalam kelompok mereka.

Halaman : 34 - Dari : 1
Tanggapan anda