Къэзы1уатэр : Щхьэныкъуэ Анзор

Къытегъэзэжын: Абу Ислам Аш-Шэркэси

Щ1эныгъэк1э гуэша:

К1эщ1ыу

Мыр ещанэ дэрсщ "Рияду Ас-Салихьин" тхылъымк1э, зытеухуар: нетым пещэжыр, Абу хурейрэ теухуауэ, нет 1ейм и теплъэхэр, нет 1еим къызхуишэр, Абу Бэкр къи1уэтэжа хьэдисыр зыук1ари яук1ари жэхьэнэмэм зэрык1уэнур.
Ик1эм упщ1эхэм я жэуапхэр иритыжащ.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э