Рияду Ас-Салихьин и шэрхь - 05

К1эщ1у

Мыр етхуанэ дэрсщ "Рияду Ас-Салихьин" тхылъымк1э, зытеухуар: тобэм къик1хэр, тобэм зызэриугуэшыр, тобэм зэран хуэхъухэр, тобэ къэзыхьыжахэм я хъыбархэр, Анас бин Малик теухуауэ.
Ик1эм упщ1эхэм я жэуапхэр иритыжащ.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм