Къэзы1уатэр : Щхьэныкъуэ Анзор

Къытегъэзэжын: Абу Ислам Аш-Шэркэси

Щ1эныгъэк1э гуэша:

К1эщ1ыу

Мыр етхуанэ дэрсщ "Рияду Ас-Салихьин" тхылъымк1э, зытеухуар: тобэм къик1хэр, тобэм зызэриугуэшыр, тобэм зэран хуэхъухэр, тобэ къэзыхьыжахэм я хъыбархэр, Анас бин Малик теухуауэ.
Ик1эм упщ1эхэм я жэуапхэр иритыжащ.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э