Къэзы1уатэр : Щхьэныкъуэ Анзор

Къытегъэзэжын: Абу Ислам Аш-Шэркэси

Щ1эныгъэк1э гуэша:

К1эщ1ыу

Мыр ебланэ дэрсщ "Рияду Ас-Салихьин" тхылъым, зытеухуар: тобэм пещэр, Кэгьб бин Малик теухуауэ, да1уэныгъэм утемытмэ къырик1уэхэр, къэгъэнэнымрэ ар зэрызэтек1ымрэ, гугъуехьымрэ пэжыныгъэмрэ. Ик1эм упщ1эхэм я жэуапхэр иритыжащ.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э