Рияду Ас-Салихьин и шэрхь - 07

К1эщ1у

Мыр ебланэ дэрсщ "Рияду Ас-Салихьин" тхылъым, зытеухуар: тобэм пещэр, Кэгьб бин Малик теухуауэ, да1уэныгъэм утемытмэ къырик1уэхэр, къэгъэнэнымрэ ар зэрызэтек1ымрэ, гугъуехьымрэ пэжыныгъэмрэ. Ик1эм упщ1эхэм я жэуапхэр иритыжащ.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм