101 - Chương Al-Qari-'ah ()

|

(1) Al-Qari'ah.

(2) Al-Qari'ah là gì?

(3) Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết Al-Qari'ah là gì?

(4) Đó là Ngày mà nhân loại sẽ như bươm bướm bay tán loạn;

(5) Và những quả núi sẽ (bắn tung) như cụm lông cừu được chải ra;

(6) Bởi thế, đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện tốt và ngoan đạo) nặng,

(7) Thì sẽ hưởng một đời sống hài lòng và thỏa nguyện.

(8) Và đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện tốt và ngoan đạo) nhẹ,

(9) Thì nhà ở của y sẽ là Hawiyah.

(10) Và điều gì cho Ngươi biết Hawiyah là gì?

(11) (Đó là) Lửa ngọn cháy dữ dội!