114 - Chương Al-Nas ()

|

(1) Hãy nói: "Bề tôi cầu xin Thượng Đế của nhân loại,"

(2) “Đức Vua của nhân loại,"

(3) “Đấng Thượng Đế của nhân loại,"

(4) “(Che chở) tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thì thào (lời xúi giục, bùa phép) rồi lẫn mất,"

(5) “Kẻ đã thì thào (những điều tác hại) vào lòng người,"

(6) “Từ loài Jinn và loài người.”