104 - Chương Al-Humazah ()

|

(1) Thiệt thân cho từng kẻ vu cáo và nói xấu người khác.

(2) Những ai vơ vét tiền bạc và luôn tay đếm nó,

(3) Nghĩ rằng của cải sẽ làm cho y sống đời đời!

(4) Nhất định không! Chắc chắn, y sẽ bị quẳng vào Hutamah;

(5) Và điều gì cho Ngươi (Nabi) biết Hutamah là gì?

(6) Đó là Lửa của Allah, được nhúm lên (thành ngọn),

(7) Sẽ bốc cao lên tận quả tim;

(8) Quả thật, nó (Lửa) sẽ vây kín chúng lại;

(9) Bên trong các cột lửa cháy tỏa rộng.