84 - Chương Al-Inshiqaq ()

|

(1) Khi bầu trời nứt ra,

(2) Và tuân lệnh của Thượng Đế của nó và thi hành nhiệm vụ;

(3) Và khi trái đất được trải bằng,

(4) Và quẳng mọi vật nằm trong nó ra ngoài và trở thành trống rỗng,

(5) Và tuân lệnh của Thượng Đế của nó và thi hành nhiệm vụ;

(6) Này hỡi con người! Quả thật, ngươi làm lụng hết sức vất vả để trở về (gặp) Thượng Đế của ngươi, bởi thế ngươi sẽ gặp Ngài (Allah).

(7) Do đó, đối với ai được trao sổ bộ của mình nơi tay phải,

(8) Thì sẽ được thanh toán bằng một cuộc thanh toán dễ dàng,

(9) Và được trở về với gia đình vui vẻ.

(10) Ngược lại, đối với ai được trao sổ bộ của mình từ sau lưng,

(11) Thì sẽ kêu gào cho được chết phứt;

(12) Và bước vào Lửa ngọn cháy bùng

(13) Quả thật (trên trần thế), y đã sống thích thú với gia đình!

(14) Quả thật, y đã nghĩ sẽ không bao giờ trở lại (gặp TA)

(15) Vâng! Quả thật, Thượng Đế của y hằng thấy y;

(16) Bởi thế, TA thề bởi ánh hoàng hôn đỏ rực;

(17) Và bởi ban đêm và mọi vật mà nó tập trung;

(18) Và bởi mặt trăng tròn;

(19) Chắc chắn, các ngươi sẽ bước từ chặng này đến chặng khác.

(20) Nhưng trắc trở chuyện gì mà họ không chịu tin?

(21) Bởi vì khi nghe đọc Qur'an, họ không chịu phủ phục;

(22) Không, những kẻ không có đức tin phủ nhận sự thật;

(23) Và Allah biết rõ những điều mà họ giấu giếm.

(24) Bởi thế, hãy báo cho họ về một sự trừng phạt đau đớn;

(25) Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ nhận một phần thưởng không hề dứt.