108 - Chương Al-Kawthar ()

|

(1) Quả thật, TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Al-Kauthar (một con sông nơi thiên đàng).

(2) Bởi thế, hãy dâng lễ nguyện Salah và tế lễ (dâng lên Allah).

(3) Quả thật, kẻ xúc phạm Ngươi mới thực sự bị cắt đứt (mọi hy vọng).