98 - Chương Al-Baiyinah ()

|

(1) Những ai không có đức tin trong số Người dân Kinh Sách và những người thờ đa thần không chịu từ bỏ (tín ngưỡng của họ) cho đến khi họ gặp minh chứng (Nabi Muhammad);

(2) Một Sứ Giả do Allah phái đến đọc các Tờ Kinh trong sạch (Qur'an).

(3) Trong đó, gồm các sắc chỉ chính trực.

(4) Và những ai đã được ban Kinh Sách chỉ chia rẽ nhau sau khi họ đã gặp minh chứng (Nabi Muhammad).

(5) Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, triệt để thầnphục Ngài một cách chính trực và dâng lễ nguyện Salah một cách chu đáo và đóng Zakah và đó là tôn giáo đúng đắn, ngay chính.

(6) Quả thật, những ai không có tin trong số Người dân Kinh Sách và những người thờ đa thần sẽ vào ở trong hỏa ngục đời đời. Họ là những sinh vật xấu xa nhất.

(7) Quả thật, những ai có đức tin (nơi Allah và Sứ Giả Muhammad) và làm việc thiện thì sẽ là những sinh vật tốt đẹp nhất.

(8) Phần thưởng của họ nơi Thượng Đế của họ sẽ là những Ngôi Vườn Vĩnh Cửu (thiên đàng) bên dưới có các dòng sông chảy mà họ sẽ vào ở trong đó đời đời; Allah sẽ hài lòng với họ và họ sẽ toại nguyện với Ngài. Phần ân thưởng đó dành cho ai là người sợ Thượng Đế của mình.