82 - Chương Al-Infitar ()

|

(1) Khi bầu trời bị chẻ đôi.

(2) Và khi các vì sao rơi rụng tản mác;

(3) Và khi các đại dương dâng trào;

(4) Và khi các ngôi mộ bị quật ngược;

(5) Con người sẽ biết điều mà y đã gởi đi trước và để lại sau;

(6) Này hỡi người! Điều gì đã đánh lừa ngươi về Thượng Đế Rất Mực Quảng Đại của ngươi?

(7) Đấng đã tạo hóa ngươi, ban hình thể, rồi làm cho ngươi quân bình;

(8) Ngài sẽ cấu tạo ngươi theo hình thể nào mà Ngài muốn;

(9) Nhưng không! Các ngươi phủ nhận việc Phán Xử.

(10) Và quả thật, có các vị (Thiên Thần) theo trông chừng các ngươi,

(11) Các vị biên chép đáng tôn kính,

(12) Họ biết rõ mọi điều các ngươi làm.

(13) Quả thật, người đức hạnh chắc chắn sẽ ở trong thiên đàng Hạnh phúc;

(14) Và quả thật, kẻ tội lỗi và sai quấy chắc chắn sẽ ở trong hỏa ngục,

(15) Nơi mà chúng sẽ sa xuống vào Ngày Phán Xử,

(16) Và là nơi mà chúng sẽ không được vắng mặt.

(17) Và điều gì cho ngươi biết Ngày Phán Xử là gì?

(18) Rồi điều gì cho ngươi biết Ngày Phán Xử là gì?

(19) Ngày mà không một người nào có thể làm được một điều gì để giúp người khác bởi vì mọi Mệnh Lệnh vào Ngày đó sẽ hoàn toàn thuộc về Allah.