95 - Chương Al-Tin ()

|

(1) Thề bởi cây Sung, và cây Ồ liu,

(2) Thề bởi ngọn Núi Sina

(3) Thề bởi thành phố (Makkah) an ninh này,

(4) Chắc chắn, TA đã tạo hóa con người theo một hình thể tốt đẹp nhất,

(5) Rồi TA lật y xuống thấp nhất trong cái thấp (vì phạm tội),

(6) Ngoại trừ nhũng ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được phần thưởng vô tận.

(7) Nhưng cái gì làm cho ngươi phủ nhận việc Phán Xử?

(8) Há Allah không là Đấng Thẩm Phán vô cùng Cao minh ư?