107 - Chương Al-Ma-'un ()

|

(1) Há Ngươi có thấy kẻ phủ nhận việc Phán Xử (để thưởng và phạt)?

(2) Bởi lẽ kẻ ấy đã xua đuổi trẻ mồ côi;

(3) Và không khuyến khích việc nuôi ăn những người thiếu thốn;

(4) Bởi thế, thiệt thân cho những người dâng lễ nguyện Salah.

(5) Những ai lơ là trong việc dâng lễ nguyện Salah của họ,

(6) Những ai chỉ muốn phô trương cho (người khác) thấy,

(7) Và từ chối giúp đỡ (láng giềng) về những vật dụng cần thiết.