103 - Chương Al-'Asr ()

|

(1) Thề bởi thời gian.

(2) Quả thật, con người sẽ đi vào thua thiệt,

(3) Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện và khuyên bảo nhau tôn trọng sự thật và khuyên bảo nhau kiên nhẫn.