102 - Chương Al-Takathur ()

|

(1) Việc tom góp của cải (làm giàu) làm cho các ngươi bận tâm,

(2) Cho đến khi các ngươi đi thăm mộ.

(3) Nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết!

(4) Rồi nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết!

(5) Nhất định không! Nếu các ngươi biết với một sự hiểu biết chắc chắn

(6) Thì chắc chắn sẽ thấy hỏa ngục!

(7) Rồi chắc chắn các ngươi sẽ thấy nó với cặp mắt kiên định!

(8) Rồi chắc chắn vào Ngày đó các ngươi sẽ bị tra hỏi về lạc thú.