106 - Chương Quraish ()

|

(1) Nhằm bảo vệ bộ tộc Quraish,

(2) Bảo vệ họ đi buôn xa (về phía Nam) vào mùa đông và (về phía Bắc) vào mùa hạ.

(3) Bởi vậy, họ phải thờ phụng Thượng Đế của Ngôi Đền (Ka'bah) này (tại Makkah).

(4) Đấng đã nuôi họ khỏi đói và cho họ được an toàn khỏi sợ.