111 - Chương Al-Masad ()

|

(1) Hai tay của Abu Lahab bị hủy diệt và y bị hủy diệt!

(2) Của cải và tất cả những gì mà y tậu tác sẽ chẳng giúp y được gì.

(3) Y sẽ bị đốt trong Lửa ngùn ngụt cháy!

(4) Và vợ của y, người đã từng vác củi khô (cũng sẽ bị như thế).

(5) Cổ của ả ta sẽ bị thắt bởi một sợi dây thốt nốt.