112 - Chương Al-Ikhlas ()

|

(1) Hãy nói: “Ngài, Allah, là Một (Duy nhất).

(2) “Allah là Đấng Tự Hữu, Độc Lập mà tất cả phải nhờ vả.

(3) “Ngài không sinh (đẻ) ai, cũng không do ai sinh ra.

(4) “Và không một ai (cái gì) có thể so sánh với Ngài đặng.”