94 - Chương Al-Sharh ()

|

(1) Há TA đã không mở rộng lòng ngực cho Ngươi?

(2) Và trút bỏ khỏi Ngươi gánh nặng

(3) Đã đè nặng lên lưng của Ngươi?

(4) Và TA đã nâng cao danh tiếng của Ngươi?

(5) Quả thật, sự dễ dàng đi đôi với sự khó khăn;

(6) Quả thật, sự dễ dàng đi đôi với sự khó khăn.

(7) Bởi thế, khi thư thả, Ngươi hãy đứng dậy (dâng lễ nguyện Salah).

(8) Và Ngươi hãy hướng về Thượng Đế của Ngươi (mà cầu nguyện và hy vọng)