කුර්ආනයට ඇති ඇල්ම හේතුවෙන් මම ඉස්ලාමය වැළඳ ගත්තෙමි. කුර්ආනය මම රුසියානු භාෂාවට පරිවර්තනය කළෙමි

ඔබගේ වටිනා අදහස්