මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් දැක්වූ සත්ව කරුණාව

ඔබගේ වටිනා අදහස්