විල්ඩ්මන් ඉස්ලාමය වැළඳ ගත් කතාව - හෝලන්දය

කෙටි හැඳින්වීම

මෙය ජර්මන් භාෂාවට පරිවර්තනය කරනු ලැබූ ලිපියකි. මෙහිදී හෝලන්ද ජාතිකයකු ඉස්ලාමය වැළඳගත් කතාව සඳහන් කෙරෙන අතරම මෙම දහම සත්‍යය බව ඔහු මෙහි දී පවසා සිටියි.

ඔබගේ වටිනා අදහස්