හජ් ඉස්ලාමයේ මූලිකාංග පහෙන් එකකි

කතිකාචාර්ය :

විචාරය කිරීම:

කෙටි හැඳින්වීම

මෙම කොටසෙහි හජ් ඉස්ලාමයේ එක් මූලිකාංගයක් බවත් එය මූලික අවශ්‍යතාවක් බවත් ජීවිතයේ එක් වරක් හැර සෑම වසරක කිරීම අනිවාර්ය නොමැති බවත් පහැදිලි කරන ලිපියකි. එමෙන්ම පිළිගනු ලැබූ හජ් වන්දනාවට ස්වර්ගය හැර වෙනත් කුසලක් නොමැති බවත් තවදුරටත් පැහැදිලි කරයි

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න
ඔබගේ වටිනා අදහස්