ඉස්ලාමයේ මූලිකාංගයන්හි කරුණාව හා මෛත්‍රිය

ඔබගේ වටිනා අදහස්