උම්රා නීතිරීති පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක්

කතිකාචාර්ය :

කෙටි හැඳින්වීම

උම්රා නීතිරීති පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් : කුර්ආනය හා හදීසය පදනම් කර ගනිමින් උම්රාහි වතාවත් හා නීති රීති පැහැදිලි කිරීම, සලෆුස් සාලිහ් පිළිබඳ අවබෝධය හා උම්රාව හා බැඳුණු නව විසදුම් සමහරක් පිළිබඳ විග්‍රහය

ඔබගේ වටිනා අදහස්