උම්රා නීතිරීති පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක්

කතිකාචාර්ය :

කෙටි හැඳින්වීම

උම්රා නීතිරීති පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් : කුර්ආනය හා හදීසය පදනම් කර ගනිමින් උම්රාහි වතාවත් හා නීති රීති පැහැදිලි කිරීම, සලෆුස් සාලිහ් පිළිබඳ අවබෝධය හා උම්රාව හා බැඳුණු නව විසදුම් සමහරක් පිළිබඳ විග්‍රහය

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න
ඔබගේ වටිනා අදහස්