ඉස්ලාම් දහමේ පූර්ණත්වය එහි යථාර්ථය හා එහි ශ්‍රේෂ්ඨත්වය

ඔබගේ වටිනා අදහස්