සූරා අස් සජදා - 32

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා නූර් අංක 32 වාකශ 1 – 30දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්