29වන ජුzසු (සම්පූර්ණයි)

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අල් මුල්ක් 67 සිට සූරා අල් මුර්සලාත් 77 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්