සූරා අන් නුජුම්- 53

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අන් නුජුම් අංක 53 වාකශ 1 – 62 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්