සූරා වාකිඅහ් - 56

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා වාකිඅහ් - අංක 56, වාකශ 1 – 96 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්