සූරා අල් හදීද් - 57

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අල් හදීද් අංකි 57 වාකශ 1 – 29 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්